Ta strona używa plików cookies (ciasteczek). Są one niezbędne do prawidłowego działania strony. Można je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, ale bez nich strona może nie działać właściwie. Polityka cookies znajduje się w zakładce Ochrona Danych.
ZGODA

Ochrona danych.

Ochrona danych

Administratorem Pana/Pani danych jest: LAB-MED. S.C, ul. Daszyńskiego 4, 56-500 Syców,

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a) listownie: ul. Daszyńskiego 4, 56-500 Syców

b) za pomocą adresu e-mail: kontakt@lab-sycow.pl

c) telefonicznie: 627855249

W związku z faktem, iż nie jesteśmy zobowiązani do powoływania inspektora ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych prosimy o kontakt z administratorem.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu : wykonania badań laboratoryjnych, wystawienia faktury.

Cel i podstawa prawna: Art.9 ust.2 pkt h RODO w stosunku do celów medycznych i art. 6 ust.1 pkt c) do wystawienia faktury. Powyższe cele realizowane są na podstawie sektorowych przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,, Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Pana/Pani dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności.

Na chwilę obecną nie przekazujemy Pana/Pani danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Na chwilę obecną nie profiluje się zbieranych danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą: do czasu upłynięcia terminów przewidzianych w przepisach prawa, związanych z czasem przechowywania dokumentacji medycznej lub dokumentów księgowych.

Przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
  • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dn. 27.04.2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości świadczenia usługi laboratoryjnej lub wystawienia faktury.

POLITYKA COOKIES